Home / Budowa  / Okna  / Jak zaplanować ogród zimowy?

Jak zaplanować ogród zimowy?

Spread the love

Ogród zimowy jest dobrym sposobem na powiększenie przestrzeni użytkowej domu i zatrzymanie wakacyjnego nastroju. Szklana konstrukcja nie zaburza bryły budynku, a my zyskujemy dodatkowe pomieszczenie do wspólnego spędzania czasu w jesienne i zimowe dni.

Planowanie ogrodu zimowego należy rozpocząć od wyboru jego kształtu, miejsca pod budowę oraz materiałów, z jakich będzie wykonany. W nowo budo­wa­nym domu nie ma żadnych ogra­ni­cze­ń. Można wybrać naj­lep­szą loka­li­za­cję, formę archi­tek­to­niczną i dowol­nie powią­zać ogród z innymi pomiesz­cze­niami. Kon­struk­cja nośna ogrodu sta­no­wi wtedy inte­gralną część kon­struk­cji domu. Tro­chę trud­niej­sze jest dobu­do­wanie ogrodu zimowego do ist­nie­ją­cego budynku. Wów­czas trzeba dosto­so­wać loka­li­za­cję oran­że­rii do usy­tu­owa­nia domu na działce, jego oto­cze­nia i archi­tek­tury. Konieczne jest też spraw­dze­nie, czy konstrukcja domu wytrzyma dodat­kowe obcią­że­nie. Jeśli nie, trzeba ją wzmoc­nić.

Alpina Design

Alpina Design

Kształt oran­że­rii zależy od jego umiej­sco­wie­nia, spo­sobu połą­cze­nia z bryłą budynku i oczy­wi­ście od archi­tek­tury domu. Ogród zimowy dobu­do­wuje się naj­czę­ściej do naj­bar­dziej nasło­necz­nio­nej ele­wa­cji — taka kla­syczna roz­bu­dowa two­rzy wów­czas rodzaj prze­szklo­nego z trzech stron ryza­litu. Ogród zimowy można też usy­tu­ować w naroż­niku domu lub wbu­do­wać w bryłę budynku (będzie to tylko jedna szklana ściana). Wyso­kość ogrodu zimo­wego zależy od jego prze­zna­cze­nia i kon­struk­cji budynku. Standardowo nie przekracza ona dwóch kon­dy­gna­cji, ale na indywidualne zamówieniu moż­liwe jest stworzenie dowolnej wysokości.

Oknoplast

Oknoplast

Bardzo ważną kwestią jest również prawidłowe zaprojektowanie stabilnej i wytrzymałej konstrukcji nośnej (szkieletu) ogrodu. Do jej wykonania wykorzystuje się materiały odpornych na odkształcenie spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi – drewno, stal, aluminium, PVC. Umiejętnie trzeba dobrać kształt i kąt nachy­le­nia dachu, aby nie zalegał na nim zimą śnieg, a wnę­trze było jak naj­le­piej nasło­necz­nione we wszyst­kich porach roku.

Przy planowaniu szkieletu ogród zimowy trzeba połączyć z domem. Wygodne korzystanie zapew­nią drzwi prze­suwne lub har­mo­nij­kowe. Nie można też pominąć okien, które popra­wia­ją­ wen­ty­la­cję oran­że­rii. Dobrze sprawdzą się okna dachowe (najlepiej zdanie sterowane) oraz okna rozwierno-uchylne.

Ogrody zimowe zwykle usytuowane są w taki sposób, żeby widok z nich był jak najpiękniejszy. Dlatego też dobór odpowiedniego szkła to jedna z najważniejszych kwestii podczas projektowania ogrodu zimowego. Szklane elementy dachu i fasady nie tylko gwarantują niezapomniany widok i zapewniają właściwy poziom nasłonecznienia, ale także muszą mieć wystarczającą termoizolacyjność.  Niestety wielkopowierzchniowe przeszklenia, szczególnie poziome i skośne elementy w dachu, mogą powodować nadmierne nagrzewanie wnętrza ogrodu zimowego. Należy o tym pamiętać już na etapie planowania konstrukcji i wybrać odpowiednie szkło. Na pionowe ścianki powinno być ono bezpieczne o dużej przejrzystości i naturalnych kolorach, natomiast do elementów poziomych lub skośnych – szkło zabezpieczające przed przegrzaniem. Można też zasto­so­wać szyby z powło­kami ochron­nymi, które mogą być neu­tralne kolo­ry­stycz­nie lub mieć okre­śloną barwę. Tam, gdzie wyma­gane jest większe zabezpieczenie przed wła­ma­niem, stosuje się dodat­kowo szyby antyw­ła­ma­nio­we.

Więcej: ideadomu.pl

Zapisz się do newslettera

biuro@ideadomu.pl

Ocena
BRAK KOMENTARZY

DODAJ KOMENTARZ