Home / Budowa  / Rozbudowa domu – kiedy warto i na co zwrócić uwagę

Rozbudowa domu – kiedy warto i na co zwrócić uwagę

Spread the love

Rozbudowa istniejącego domu to najprostszy sposób na zyskanie dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Nie jest to jednak przedsięwzięcie tanie i bezproblemowe. Zanim przystąpimy do prac remontowo-modernizacyjnych konieczne jest dopełnienie szeregu wymaganych formalności oraz sprawdzenie stanu istniejącego budynku.

Dobudowa lub nadbudowa domu to rozwiązanie pozwalające na powiększenie istniejącej już powierzchni mieszkalnej. Nie jest to najtańsze przedsięwzięcie, dlatego też opłacalne jest wówczas gdy dysponujemy już własnym domem, który chcemy powiększyć lub udało nam się kupić działkę z domem w okazyjnej cenie. Jednak aby rozbudowa była możliwa, muszą zostać spełnione określone warunki.

 

Rozbudowa w zgodzie z obowiązując prawem

Powiększenie domu w poziomie – dobudowa lub w pionie – nadbudowa, musi odbyć się zgodnie z prawem, w przeciwnym wypadku zostanie to uznane za samowolę budowlaną. Aby tak się nie stało, należy sprawdzić w stosownym urzędzie gminy, czy naszą działkę obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak, to plan miejscowy zawiera ustalone parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy łącznie z tymi dotyczącymi gabarytów oraz usytuowania obiektów. Jeżeli jednak dla naszej działki nie ma ustalonego takiego planu, należy do urzędu złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dopiero wówczas, gdy rozbudowa domu będzie zgodna z warunkami zabudowy lub planem zagospodarowania przestrzennego można zwrócić się do architekta o stworzenie projektu.

Grid Architekci

Odległość od granicy z sąsiadem

Zachowanie odpowiedniej odległości rozbudowywanego domu od granicy z sąsiadem to jeden z najbardziej newralgicznych punktów dobrosąsiedzkich układów. Aby relacje z sąsiadem były przynajmniej poprawne, warto poznać przepisy dotyczące zachowania odległości zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

W przypadku ściany budynku bez okien i drzwi jej odległość od granicy sąsiedniej działki powinna być nie mniejsza niż 3 metry. Jeżeli będzie to ściana z oknami i drzwiami wówczas minimalna odległość od działki sąsiada nie może być mniejsza niż 4 metry. Taki sam odstęp powinien zostać zachowany w przypadku jeżeli będziemy montować okna w połaci dachowej.

W odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od granicy z działką sąsiada powinny się znaleźć okapy, balkony, schody, tarasy.

Od powyższych zasad istnieją jednak odstępstwa. W przypadku, gdy działka ma szerokość mniejszą niż 16 metrów, wówczas rozbudowa domu możliwa jest do jej granic.

 

Stan konstrukcji i ekspertyza techniczna

Rozbudowa istniejącego domu musi zostać poprzedzona ekspertyzą wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Powinna się w niej znaleźć zarówno ocena stanu budynku, jak i charakterystyka uszkodzeń wraz z podaniem przyczyny ich powstania i sposobu ich naprawy.

Warto mieć na względzie to, że budynek, którego rozbudowa jest planowana, powinien być w dobrym stanie technicznym. Uwagę należy zwrócić na stan fundamentów i izolacji. Sprawdzić należy także stan ścian nośnych, stropów, więźby dachowej.

Jeżeli stan techniczny domu jest na tyle dobry, że jego rozbudowa będzie możliwa i jeżeli dopełnione zostały wszelkie formalności wynikające z warunków zabudowy lub planu miejscowego można przystąpić do prac remontowo-budowlanych. Pozostaje jeszcze tylko ustanowienie kierownika budowy, zakup i rejestracja dziennika budowy – we właściwym dla miejsca budowy starostwie, oraz powiadomienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.

Fot.1. Owen Hicks Architecture

 

Więcej o przebudowie domu:

www.ideadomu.pl/?s=przebudowa

biuro@ideadomu.pl

Ocena
BRAK KOMENTARZY

DODAJ KOMENTARZ